Metakognitiv pædagogik

Metakognitiv pædagogik er et helhedsorienteret tankesæt, der sigter mod at skabe et miljø, hvor trivsel er i fokus.

Vi tror på, at når mennesker trives, har de bedre forudsætninger for at lære og udvikle sig.

Metakognitiv pædagogik er en innovativ tilgang, der udvider perspektivet på læring og udvikling hos børn og unge.

Hvad er metakognitiv pædagogik?

Metakognitiv pædagogik er en tilgang til læring og udvikling, der fokuserer på at styrke individers evne til at forstå og regulere egne tankeprocesser hvilket fremmer mental trivsel og styrker individers evne til at deltage i fællesskaber.  

Den adskiller sig fra den traditionelle tilgang ved at lægge vægt på følgende principper:

1. Observere og acceptere: 

I stedet for at forsøge at ændre eller kontrollere tankerne og følelserne, lægger metakognitiv pædagogik vægt på at observere og acceptere dem uden dom eller vurdering. Den anerkender, at tanker og følelser er naturlige og uundgåelige dele af vores indre oplevelse.

2. Udvikling af metakognitive færdigheder: 

Metakognitiv pædagogik hjælper mennesker med at udvikle metakognitive færdigheder, der giver dem mulighed for at betragte deres egne tanker og følelser som separate fra deres identitet og handle på en mere hensigtsmæssig måde. Dette inkluderer at opøve evnen til at observere tankemønstre, identificere negative selvfortællinger og automatiske tanker samt skabe afstand til dem.

3. Tanker og følelser som en naturlig del af livet: 

Metakognitiv pædagogik anerkender, at tanker og følelser er en naturlig del af livet. Den hjælper med at udvikle en sund forståelse for, at tanker og følelser kommer og går, og at de ikke definerer deres identitet. Ved at opnå denne erkendelse kan de bedre håndtere forskellige følelser og tanker, og det giver dem mulighed for at træffe mere hensigtsmæssige valg og reagere konstruktivt i forskellige situationer.

4. Vende blikket ud imod verden: 

Metakognitiv pædagogik handler også om at vende blikket udad mod verden i stedet for kun at have fokus på indre følelser og tanker. Det indebærer at opmuntre til at betragte tanker og følelser i relation til de sociale, kulturelle og miljømæssige sammenhænge, de er en del af. Ved at rette opmærksomheden mod verden omkring dem kan de udvikle en større forståelse for sig selv og andre, og hvordan tanker og handlinger påvirker deres omgivelser.Pædagogens opgave er, at skabe de bedste rammer for udvikling. Udvikling sker i mellem mennesker og kan kun ske, når blikket og opmærksomheden ikke er rettet indad. Derfor skal diskursen om, at vi skal kigge indad for at fjerne negative tanker og følelser ændres, så en tro på sindets selvregulering kan hjælpe til, at vi tør kigge ud i verden hvor udvikling og trivsel lever.

Uddannelse i metakognitiv pædagogik

Vores skræddersyede uddannelsesforløb er designet til ledere som dig, der ønsker at investere i dine medarbejderes faglige udvikling og vækst.

Uddannelsen giver dine medarbejdere en omfattende introduktion til metakognitiv metode og egenforståelse. De vil lære, hvordan metoden kan anvendes i professionelle relationer, arbejdet med metoden praksisfællesskaber samt implementeringen af metoden og tankesættet i kerneopgaven.

Vores mål er at ruste dit personale med de nødvendige værktøjer og indsigt til at styrke deres ledelsespraksis og fremme en kultur med vedvarende læring og udvikling i din organisation. Vi fokuserer på at integrere metakognitiv metode i jeres specifikke kontekst og skabe et miljø, hvor medarbejderne kan blomstre og nå deres fulde potentiale.

Gennem en blanding af teoretisk viden, praktiske øvelser og refleksionsaktiviteter vil dine medarbejdere få mulighed for at udforske og forstå metakognitiv metode på et dybere niveau.

Deltagelse i dette uddannelsesforløb vil ikke kun styrke dine medarbejderes kompetencer, men også bidrage til at skabe et mere dynamisk og effektivt arbejdsmiljø. I vil være rustet til at skabe en kultur med refleksion, læring og kontinuerlig forbedring, der vil gavne hele organisationen.

Kontakt os i dag for yderligere information og tilmelding til dette skræddersyede uddannelsesforløb. Lad os sammen skabe et stærkt fundament for faglig udvikling og succes i din organisation.

metahuset-unge-3

CASE:

Anna, en 16-årig ung kvinde, er anbragt udenfor hjemmet på grund af udfordringer i hendes familie. I hendes daglige samspil med personalet er metakognitiv pædagogik ikke en del af tilgangen.

Personalet kommunikerer med Anna ved at spørge ind til hendes følelser og tanker omkring hendes situation. De opfordrer hende til at dele sine dybeste bekymringer og ængstelser. Anna oplever dog, at denne tilgang kun forstærker hendes negative tankemønstre og øger hendes angst. Hun har svært ved at afkoble sig fra de destruktive tanker og mærke en lettelse.

Desuden forsøger personalet at ændre Annas tanker og overbevise hende om at tænke mere positivt og optimistisk. De giver hende velmente råd og forsøger at omstrukturere hendes negative tanker. Anna føler sig imidlertid misforstået og ignoreret, da hendes virkelighed ikke bliver anerkendt. Hun føler, at hendes bekymringer og følelser ikke bliver taget alvorligt.

Denne kommunikations- og interaktionsform, fastholder Anna i hendes negative tankecyklus. Hendes angst og bekymringer forstærkes, da hun ikke lærer at afkoble sig fra dem eller udfordre dem på en konstruktiv måde. Personalet mangler de rette redskaber til at hjælpe Anna med at opnå en mere afkoblet opmærksomhed og et mere realistisk syn på sine tanker og følelser.

Anna føler sig ikke støttet og forstået i sin hverdag. Hun oplever en øget mistrivsel og en følelse af isolation, da hendes bekymringer ikke bliver adresseret på en hensigtsmæssig måde. Manglen på metakognitiv pædagogik som intervention bidrager til en negativ spiral af negative tanker og følelser for Anna.

Personalet på botilbuddet beslutter sig for at implementere metakognitiv pædagogik som en støttende tilgang i deres daglige arbejde med Anna.

Pædagogikken bliver en integreret del af personalets omgang med beboerne på botilbudet. Kommunikationen og interaktionen med borgerne og personalet imellem er præget af det metakognitive tankesæt og de metakognitive principper og tankeprocesser bliver en naturlig del af den daglige kommunikation og interaktion.

Pædagogerne kommunikerer nu med Anna på en anden måde end før. I stedet for at forsøge at ændre selve tankerne, lærer Anna at afkoble sin opmærksomhed fra bekymrende tanker og i stedet rette fokus mod det nuværende øjeblik. Hun oplever nu, at tankerne og følelserne regulerer sig selv. 

Den metakognitive tilgang i hverdagen hjælper Anna med at opnå større trivsel og handlekraft.. Personalet ser en positiv udvikling hos Anna, hvor hun gradvist bliver mere selvsikker og i stand til at håndtere udfordringer på en mere konstruktiv måde. Metakognitiv pædagogik viser sig at være en effektiv tilgang til at støtte Annas mentale velvære og hendes evne til at navigere i hverdagens udfordringer.

Efter at personalet er begyndt at benytte den metakognitive metode, på botilbuddet, oplever de som en bonus færre interne konflikter, mindre stress og en mere positiv stemning i personalestuen.

Metakognitiv pædagogik

Metakognitiv terapi udgår fra, at psykiske problemer opstår på grund af overdreven fokus på negative tanker, følelser og andre indre oplevelser. Den understreger betydningen af personens metakognitioner, det vil sige deres antagelser om tanker og hvordan de håndteres.

Forskning har vist, at metakognitiv terapi er effektiv til forskellige psykiske problemer, især angst og depression. Studier har vist betydelige forbedringer af symptomer hos patienter, der gennemgår metakognitiv terapi, både på kort og lang sigt. Metakognitiv terapi kan være overlegen andre former for psykoterapi, herunder kognitiv adfærdsterapi, men der er behov for mere forskning for at drage endelige konklusioner.